W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Jeśli się nie zgodzisz, pliki cookies zapisane na Twoim dysku zostaną wyczyszczone.
Zgadzam się Nie zgadzam się Chcę dowiedzieć się więcej
Kolorowa Polska Dekoral Fashion
Regulamin konkursu
„Kolorowa Polska - Metamorfozy ”
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie („Konkurs”) pod nazwą „Kolorowa Polska - Metamorfozy”.

2. Organizatorem Konkursu jest agencja interaktywna Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisana do CEDIG, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 („Organizator”), działająca na zlecenie firmy PPG Deco Polska Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 8.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy trwa od godziny 11.00 dnia 23 czerwca 2014 roku. do godziny 11.00 dnia 08 sierpnia 2014 roku. Drugi etap trwa od godziny 13.00 dnia 08 sierpnia 2014 roku do godziny 16.00 dnia 18 sierpnia 2014 roku.

4. Konkurs jest organizowane wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej www.KolorowaPolska.pl/metamorfozy („Strona”). Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.

Uczestnicy Konkursu
§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:

a) a. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych, będąca właścicielem mieszkania lub domu w Polsce i gotowa poddać swój lokal i siebie metamorfozie („Nagroda główna”).

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

a) członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Zasady Konkursu
§ 3

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie („Konkurs”) jest uprzednie opublikowanie pracy poprzez aplikację Kolorowa Polska – Metamorfozy. Do pierwszej części konkursu można przystąpić od godziny 11.00 23 czerwca 2014 roku, do godziny 11.00 8 sierpnia 2014 roku.

2. Na Stronie www.KolorowaPolska.pl/metamorfozy dostępna jest aplikacja za pomocą której Uczestnik Konkursu może przesłać swoją pracę konkursową. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu musi („Zgłoszenie”):

a) Dodać pracę w aplikacji Kolorowa Polska – Metamorfozy, przechodząc przez pięć kroków edycji zdjęcia i dodania zgłoszenia.
b) Zaakceptować Regulamin Konkursu dostępny na Stronie.
c) Pozostawić dane kontaktowe w odpowiednich do tego polach.

Opublikowane Zgłoszenie bierze udział w Konkursie, może być ono promowane, oraz udostępniane dalej przez osobę zgłaszającą.

Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na: (i) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej oraz § 5 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, rozmowa telefoniczna), (ii) przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Organizatora lub innych firm, w imieniu których działa Organizator, w tym newslettera.

Przebieg Konkursu:

a) W pierwszym etapie stworzenie kreatywnej pracy złożonej z własnego zdjęcia, oraz wybranego z dostępnych w aplikacji zdjęć wnętrz, oraz opublikowanie pracy.
b) Zdobycie jak największej ilości głosów na swoją pracę. Osoba może w dowolny ale etyczny sposób promować swoje zgłoszenie.
c) Do drugiego etapu przechodzi 30 prac które w wyznaczonym terminie uzyskają największą ilość głosów.
d) W drugim etapie Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną, oraz dwie osoby które otrzymają Nagrody. Kryterium wyboru zwycięzcy to przede wszystkim: kreatywność kreacji, której osoba zrobiła swoje zdjęcie, oraz jak najlepsze skomponowanie je ze zdjęciem wnętrza.

5. W konkursie można wziąć dowolną ilość razy.

6. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

Nagrody
§ 4

1. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator i odpowiada za ich przekazanie.

2. W Konkursie wyróżniamy Nagrodę Główną, dla Zwycięzcy Konkursu, oraz Nagrody dla autorów dwóch wyróżnionych Zgłoszeń.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagrodą Główną dla Zwycięzcy jest:
    - Metamorfoza osoby. Zwycięzca odbywa wraz ze Stylistką zakupy, podczas której zostaną dla niej kupione ubrania, które będą stanowiły metamorfozę jej osoby.
    - Metamorfoza domu lub mieszkania. Zwycięzca wraz z architektem planują metamorfozę mieszkania zwycięzcy. Może to być remont, malowanie, bądź zmiana stylistyki mieszkania.
Łączna suma nagród przeznaczonych na metamorfozę osoby i lokalu to kwota 20 000 złotych (16 000 zł na metamorfozę lokalu i 4 000 zł na metamorfozę osoby). Zakres prac zostanie uzgodniony ze Zwycięzcą.
b) Nagrody dla 2 autorów wyróżnionych Zgłoszeń w postaci telefonu iPhone 5C, w wybranym kolorze (po 1 sztuce na osobę).

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5. Podatek od nagród w wysokości 10% ich wartości pokrywa Organizator Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród
§ 5

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Daty etapów zostały przedstawione w §1, pkt 3. Kryterium w pierwszym etapie jest ilość głosów, jakie otrzymała dana praca przez okres trwania Konkursu. Pierwszy etap wygrywa 30 prac o największej ilości głosów. W drugim etapie nagrody w Konkursie wygrywają 3 prace które wygrają drugi etap konkursu. W drugim etapie 3 prace są wybierane przez Jury.

2. Skład Jury: Karolina Malinowska, Olivier Janiak, Kamdi Sosnowska, Jola Stefańska, Robert Sosnowski, Maciej Mazur. Kryterium wyboru to kreatywność, estetyka i pomysłowość zgłoszenia.

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 27 sierpnia 2014 r.

4. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązuje się że w wyznaczonym przez Organizatora terminie weźmie udział w finale metamorfoz to znaczy:
   - pomiędzy 19 sierpnia 2014 roku a 19 września 2014 roku weźmie udział zarówno w metamorfozie siebie, jak i swojego lokalu.
    - na czas trwania metamorfozy lokalu udostępni lokal do przeprowadzenia prac remontowo – stylizacyjnych.
    - wyraża zgodę i zobowiązuje się do wzięcia udziału w materiale video i zdjęciowym, które będzie materiałem dokumentującym metamorfozy Zwycięzcy i jego lokalu.
    - zobowiązuje się do spotkania w swoim mieszkaniu z Olivierem Janiakiem i Karoliną Janiak i wzięcia udziału w nagraniu video.
    - zobowiązuje się do uczestniczenia w działaniach o charakterze PR i w mediach społecznościach i do udzielenia zgody na wykorzystanie własnego wizerunku w zakresie metamorfoz osoby Zwycięzcy i jego mieszkania, we współpracy i pod kierunkiem architekt i stylistki będącymi przedstawicielami Organizatora.
    - do uzgadniania i akceptowania u Organizatora wszystkich swoich wypowiedzi publicznych w mediach i w mediach społecznościowych na temat metamorfoz, Organizatora marki Dekoral oraz Dekoral Fashion oraz architekt i stylistki i Organizatora.

5. Jeśli Organizator na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności opisanych w §5, pkt 9 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, która spełnia kryteria lub nie zostanie przyznana w ogóle, w zależności od wyboru Organizatora.

6. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu, Organizator skontaktuje się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców za pomocą wiadomości email.

7. Uczestnik typowany na Zwycięzcę po pozytywnym zweryfikowaniu może zostać uznany przez Organizatora za Zwycięzcę („Zwycięzca”). Organizator ma 7 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy licząc od dnia otrzymania e-maila. Organizator poprosi Uczestnika typowanego na Zwycięzcę o zdjęcia własnego lokalu, zdjęcia osoby Zwycięzcy oraz o tytuł prawny dokumentujący własność lokalu. Uczestnik typowany na Zwycięzcę musi dostarczyć zdjęcia i tytuł prawny do lokalu w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania takiej prośby od Organizatora.

8. Odbierając Nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody.

9. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Niespełnienie warunków podanych w Regulaminie przez Zwycięzcę może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do Nagrody. W takim wypadku nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, która spełnia kryteria lub nie zostanie przyznana w ogóle, w zależności od wyboru Organizatora.

Przekazanie majątkowych praw autorskich
§ 6

1. Z chwilą przesłania za pomocą Strony przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia, udziela on Organizatorowi nieopłatnie licencji niewyłącznej do zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia tekstu do obrotu, w sposób określony w lit. b,
d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
f) Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia, oraz do wszystkich materiałów i nagrań jakie powstaną z udziałem Zwycięzcy w przygotowaniach do metamorfoz i podczas ich trwania, oraz do udzielenia zgody na wykorzystania wizerunku Zwycięzcy, za pomocą odrębnej umowy - jeśli Organizator tego zażąda.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania materiałów określonych w §6, pkt 2.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia, nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tego Zgłoszenia.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie Zgłoszenia na Stronie, albo na profilu fanpage Dekoral Fashion w portalu Facebook lub w innych materiałach reklamowych Organizatora lub w innych mediach. Zgoda Uczestnika dotyczy obu opcji: z podaniem danych lub bez podania tych danych – w zależności od wyboru Organizatora.

Reklamacje
§ 7

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: media@kolorowapolska.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 8

1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.

2. Zabrania się publikacji treści sprzecznych z Regulaminem oraz z zasadami, które godzą w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na wiarę, przynależność narodową, rasową czy przekonania religijne.

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:

    i. zakłócenia w działaniu strony i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
    ii. zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji do Konkursu.

9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie jest Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

10. Niniejszy Regulamin dostępny na Stronie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

12. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: media@kolorowapolska.pl.